PRIVĀTUMA ATRUNA

 

Šī privātu atruna nosaka kārtību kā SIA “LENOKA”, kā personas datu pārzinis, veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk tekstā Regula), Fizisko personas datu apstrādes likumu, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.     

 

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot mums savus personas datus.

Informējam, ka mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu ievērojot Regulu un citus normatīvos aktus par personas datu aizsardzību.

 

Pārziņa kontaktinformācija: Juridiskā adrese: Krustpils iela 12, Rīga, LV-1073, Tālr. Nr. 67775959, e-pasts: mego@mego.lv.

 

Pārziņa personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā piedalās personas datu aizsardzības speciālists. Personas datu aizsardzības speciālists ir sasniedzams: info@fpda.lv

Darām Jums zināmu, ka Pārzinis var izmainīt šo Privātuma atrunu (turpmāk tekstā – Atruna), tāpēc pārbaudiet šo Atrunu, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un esiet iepazinušies ar tās izmaiņām.

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati

Pārzinis apstrādā fizisko personu personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Personāla jautājumu kārtošanai, kā piemēram personāla atlases organizēšanai, organizatorisko jautājumu risināšanai, normatīvo akto izpildei, u.c., pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas a), b). c), f) apakšpunktu, atkarībā no konkrētā datu apstrādes mērķa;
 • Finanšu jautājumu kārtošanai, kā piemēram rēķinu sagatavošanai, nodokļu aprēķināšanai un to ieturēšanai, u.c., pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas a), b). c), apakšpunktu, atkarībā no konkrētā datu apstrādes mērķa;
 • Mārketingu jautājumu kārtošanai, kā piemēram komercialu paziņojumu un jaunumu saņemšanai uz Jūsu norādīto elektronisko pasta adresi, dažādu loteriju organizēšanai, u.c., pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu;
 • Drošības nodrošināšanai veicot videonovērošanu Pārziņa telpās, ar mērķi nodrošināt nodrošināt īpašuma aizsardzību pret prettiesiskām darbībām, novēršot ipašuma tiesību aizskārumu, nesaudzīgu lietošanu, bojāšanu, zādzības, u.c. īpašumtiesības apdraudējumus, pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunktu.

Informējam, ja Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamtojums ir Jūsu sniegtā piekrišana konkrētam datu apstrādes mērķim, tad Jums ir tiesības to jebkurā brīdi atsaukt, par to informējot Pārzini, un turpmāka datu apstrāde šīm mērķim vairs netiks veikta.

°

Šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem, kuri ir nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

 

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

 

No Pārziņa personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, kā piemēram, Valsts ieņēmuma dienests, Valsts darba inspekcija, u.c, Pārzinis nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no Pašvaldības.

Atgādinam, ka Pārzinis personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Pārzinis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Pārziņa norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti vai starptautisko organizāciju.

Personas datu glabāšanas ilgums

Pārzinis glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Pārzinim pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • Pārzinim ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • Pārzinim ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;
 • Videonovērošanas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 7. kalendārās dienas pēc to ierakstīšanas, pēc attiecīgā termiņa tos dzēšot (izņemot gadījumus, kad glabāšanu pieprasa tiesībsargājošā iestāde noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai).

 

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Pārzinis par personu apstrādā, personai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties pie Pārziņa un iegūt to informāciju, kuru Pārzinim nav aizliegts izpaust normatīvos aktos noteiktā kārtībā. Pārzinis uz Jūsu saņemto iesniegumu/sūdzību atbildēs mēneša laikā no tā saņemšanas brīža, nosūtot atbildi uz Jūsu norādīto dzīvesvietas adresi, kā ierakstītu pasta sūtījumu vai saņemot atbildi klātienē Pārziņa juridiskajā adresē, iepriekš Jūs identificējot.
 • Fiziskai personai ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.
 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties pie Pārziņa vai sazināties ar Pārziņa datu aizsardzības speciālistu, raksto uz info@fpda.lv. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Rīga, Blaumaņa iela 11/13-11, LV-1011).

PROFILĒŠANA

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu uzvedību. Mēs to nedarām.

 

Sīkdatnes

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā "cookies").

 

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

 

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai tīmekļa vietne atcerētos:

 • vai esat jau piekritis tam, ka mēs šajā vietnē izmantojam sīkdatnes;
 • Google karšu sīkdatne, kas fiksē kartes izmantošanu;
 • Google Analytics;
 • Tawk logrīks;

Mājaslapā tiek izmantotas "Google Analytics" un "Tawl" veidotās sīkdatnes. Sīkdatņu izmantošanas mērķis ir mājaslapas satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām.

 

 •